Технологии

Същност на Плазмената наука

През последните десетилетия ядреният физик Мехран Т. Кеше прави невиждан до сега пробив в областта на квантовата физика. Знаейки, че всичко около нас в същността си е енергия, той открива начин, чрез който успешно да я манипулира и трансформира. На базата на своите открития, за кратко време г-н Кеше изобретява устройства и разработва технологии, с които постига изключителни резултати в сферата на медицината, селското стопанство, екологията, енергетиката и космическите технологии.

Енергия и материя

Вселена е понятие, което обикновено означава целия пространствено-времеви континуум, в който съществуваме, заедно с всички форми на енергия и материя в него – микроорганизми, растения, животни, планети, звезди, галактики и междугалактично пространство.

Последните години квантовата физика отвори вратите за разбиране на енергийната природа на реалността. Всичко около нас включително и телата ни се състои от енергия. В теорията, представена от Алберт Айнщайн, се изследва връзката на материята и енергията. Този велик учен доказва способността на едно вещество да се превърне в друго.

Равенство на маса и енергия във физиката означава, че всичко имащо маса, има еквивалентно количество енергия и обратно. Еквивалентността на маса и енергия означава, че всяко тяло, което има маса, има и съответна енергия, отговаряща на тази маса. Уравнението E = MC², и по-конкретно в специалната теория на относителността, отразява равнопоставеността на енергия и маса. В тази формула С е скоростта на светлината във вакуум, E е енергията, измерена в джаули, а M е масата измерена в килограми. Уравнението на Алберт Айнщайн е научно приет факт, че материята се превръща в енергия и обратно. Това означава, че и материята, и енергията трябва да са еднакви по природа. Енергията е най-важният фактор в съществуването на тела, а материята е вторична.

E = MC²
Е – 
енергия (измерена в джаули)
М – 
масата (измерена в килограми)
C – скороста на светлината (на квадрат)

Определение за магнитни и гравитационни полета

Фиг. 1

Всичко, което съществува във вселената под формата на материя и енергия се състои от „магнитни полета“ (фиг. 1). Тези полета имат двете свойства на феромагнетизма – привличане и отблъскване. Разноименните полюси се привличат взаимно, докато едноименните полюсите се отблъскват (фиг. 2).

Фиг. 2

Суперпозицията на магнитни полета, които създават насочена навън сила от съответния център (поток от външно поле) се наричат Магнитни. Обратната суперпозиция на магнитните полета, които развиват насочена навътре сила към съответния център (поток от вътрешно поле) се наричат Гравитационни. За по-добро разграничение в говоримия език Кеше въвежда думите магнитно и гравитационно поле специално за тази цел (фиг. 3).

Фиг. 3

Всички явления във вселената произтичат от разнообразните взаимодействия на магнитните полета. Магнитният поток освобождава множество различни по сила и големина полета в околната среда и следователно те стават достъпни за организмите, които ги изискват. Гравитационният полеви поток от своя страна абсорбира полета от околната среда и от организми, които имат такива в изобилие, или са вредни за тях.

Какво представлява плазмата

Всеки физически обект (електрон, атом, пясъчно зърно, растение, животно, човек, планета, звезда, галактика, вселена и т.н.) не е нищо повече от натрупване на магнитни полета, които Кеше нарича плазмени магнитни полета. Тези плазмени полета се състоят от огромно количество отделни магнитни полета. Плазмените полета са триизмерни, движението и площта на които се определят от отделните магнитни полета в обекта. Всеки от тези плазмени обекти се нарича плазма и се определя от съдържанието на полето в него.

Фондация Кеше не използва термина плазма по същия начин, по който се използва в стандартната физика. Фондацията не се позовава на състоянието на йонизиран газ, когато казват „плазма“. Плазмата се определя от Фондацията като цялото съдържание на полетата, които се натрупват и създават обект. Плазмата се отнася изключително до свойствата на полетата, от които се състои обекта. В повечето случаи полетата се простират далеч отвъд физическите граници на въпросния обект. Също така има полеви композиции (плазми), които вече са отделени от физическия си източник и се движат в нефизическа форма (като чисто полево тяло) през пространството към друг физически (или нефизически) обект. Движението на тези полеви конгломерати се счита за един вид „течащ“. Следователно Фондацията определя енергията като полета, които се движат и текат в пространството от точка А до точка Б.

Какво е ГАНС

ГАНС е съкращение, създадено от Мехран Кеше, което описва ново състояние на материята, произлизащо от „GAs in Nano of Solid – GANS„. ГАНС-а е вещество, което съществува в специално агрегатно състояние. Някои атоми и молекули освобождават и/или абсорбират магнитни и/или гравитационни полета. Освободените полета са достъпни за абсорбиране от други обекти. Фондация Кеше е разработила начин, по който да събере тези свободно течащи полета от околната среда в използваемо вещество, което г-н Кеше е нарекъл ГАНС (снимка 1).

Снимка 1

Един организъм например ще излъчва полета, от които иска да се освободи и ще абсорбира полета, които може да използва или от които има спешна нужда. Предпоставка е, че подходящите полета за усвояване трябва да са налични в непосредствената среда на организма. Могат да бъдат създадени различни видове ГАНС с различни желани енергийни свойства, които могат да се използват по отделно или в комбинация за различни приложения. Всеки тип ГАНС има специфична сила на полето в зависимост от химичните елементи в него.

Използването на различни видове ГАНС с различна сила на полето или използването на технически устройства с нано-покрити намотки предизвиква насочен полеви поток от по-силните към по-слабите полета (илюстрация – 1). Когато тези полеви потоци са насочени през организъм, тялото има възможността да абсорбира необходимите части от тези полеви потоци или да освободи излишък от полета в околната среда. С тази технология силите за самовъзстановяване на организма се поддържат на ниво полетата, които изграждат самия организъм. Следователно, необходимостта от химически агенти и процеси не се изисква, тъй като изцелението настъпва в следствие на взаимодействие на ниво плазмени полета.

Илюстрация – 1

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Същност на Плазмената наука